เริ่มจาก 1 ได้เลย ถ้าเป็นตลาดออนไลน์ - ชวลิต นุ่นหลักคำ